غروب هم تصویر بدی نیست                                 عدالت هم قدیمی شد

                                   (غزل انتظار )                                                                          

... بعد از تو ؛

        چه خاک هاکه  نباريد

                          برسرشان !   

که آفتاب ،

          به چشم شان نمی آمد .

        . . . . . . . . . . .

ای خوب !

کاش می بودی و می ديدی!

               چگونه در نبود تو ،

                         بی که دم بزنيم !

                                  سال هاست ،‌

                                           مرده ايم .

کاش تولّدی ديگر می يافتی !

             ــ که می نوشيديم ،

                                   نور را  

            ــ و ترازوی داد ،        

                           برابر می ايستاد !

         . . . . . . . . . . . . . . . . .             

   ومـــــــا ؛ 

          تنفّس می کرديم ،

                          پـــــــــاکی را .    

                 ( واله ی بجنوردی )        

                        مشهد  ۱۳۸۰                       

/ 3 نظر / 9 بازدید
محمد حيدري

بسيار زيبا بود و جای خسته نباشيد هم دارد اميد است هميشه موفق با شيد تکنيک های جديد را نمي فروشی؟

عبدالسميع حكيمي

سايت خوبي است . اما اكر موضوعات بيشتري داشت بهتر بود .و معلوم ميشود كه يك خورده مشكل داره .واكر نطم بيشتري داشت خوب بود

عبدالسميع حكيمي

سايت خوبي است . اما اكر موضوعات بيشتري داشت بهتر بود .و معلوم ميشود كه يك خورده مشكل داره .واكر نطم بيشتري داشت خوب بود